(1.9.2016) Lausunto oikeusministeriölle vaikutusvallan väärinkäytöstä

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 7/41/2014

Lausunnon pääkohdat

  • Esityksen tavoitteet ovat kannatettavia
  • Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointi on edelleen ongelmallinen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta

Yleistä

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamista ja vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia. Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitteitta kannatettavana. Esitysluonnos on laajasti ja selkeästi perusteltu.

Luonnoksessa ehdotetaan, että rikoslakiin lisättäisiin uusi vaikutusvallan kauppaamisrikosta koskeva säännös. Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointi on lainsäädäntöteknisesti hyvin vaikeaa, mikä käy ilmi säännöksen vaikeaselkoisesta muotoilusta. Nyt esitetty säännös ei Lakimiesliiton näkemyksen mukaan ole riittävän täsmällinen ja ennakoitava rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta. Tunnusmerkistön sisältö ilmenee hallituksen esityksestä eikä rangaistussäännöksestä itsestään.  Säännöksen vaikeaselkoisuus heikentää myös sen ennaltaestävää vaikutusta.

Esitys yhteisösakon ulottamisesta törkeään kirjanpitorikokseen on perusteltu.

Ladattavat tiedostot: