(15.12.2014) Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle HE eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Lausunto: HE eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Lakimiesliitto pitää esityksen yleisiä tavoitteita kannatettavina. Esitetyt muutokset edistävät niukkojen resurssien kohdentamista asioihin, joilla on kansalaisten oikeusturvan saatavuuden sekä oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta olennaista merkitystä. Muutokset ovat linjassa yleisen oikeudellisen kehityksen kanssa, jossa valitusoikeutta on rajoitettu. Lakimiesliiton aiemmalla lausuntokierroksella esittämät näkökohdat on huomioitu hallituksen esityksessä.

Oikaisuvaatimusmenettelystä

Oikaisuvaatimusmenettelyn laajentaminen on kannatettavaa tietyissä asioissa. Menettely on vähentänyt oleellisesti hallintotuomioistuimiin tulevia asioita yksinkertaisissa massaluonteissa asioissa. Menettely soveltuu erityisesti asioihin, joissa tyypillisesti saattaa valitusvaiheessa tulla jotain sellaista uutta asiaan vaikuttavaa selvitystä, joka muuttaa viranomaisen ratkaisua. Vaikka oikaisuvaatimus olisikin asianosaiselle kielteinen, se saattaa vähentää muutoksenhakualttiutta, koska viranomainen antaa tällöin usein pohjapäätöstä perustellumman ratkaisun, jolloin päätös tulee asianosaiselle ymmärrettävämmäksi.

Kannatettavaa on myös valitukseen sidotun oikaisun sijaan ottaa käyttöön varsinainen oikaisuvaatimus, koska aika-ajoin esiintyy tilanteita, joissa asianosainen ei välttämättä halua jatkaa valittamista asiassa, jos saa oikaisuvaatimusmenettelyssä ainakin joltain osin korjattua aiempaa päätöstä.

Oikaisuvaatimus ei kuitenkaan sovi kaikkiin asiaryhmiin. Joissain se toimisi ainoastaan hidasteena oikeusprosessin läpiviemiselle. Näin on erityisesti hankalissa ja vaativissa oikeudellisissa kysymyksissä, jossa viranomainen on tehnyt laajaa selvitystyötä ja laajemmin perustellun päätöksen asiassa. Kyseiset näkökohdat tulee ottaa huomioon myös tämän esityksen ulkopuolelle jääneiden lakien osalta myöhemmin.

Valituslupajärjestelmästä

Valituslupajärjestelmän laajentaminen on kannatettavaa KHO:n tehokkaampien resurssien käytön kannalta. Järjestelmä ei kuitenkaan sovellu kaikkiin KHO:n käsiteltävänä oleviin asioihin ja siksi suoran valitusoikeuden säilyttäminen tietyissä asioissa on tarpeen. Vaikka kyseisen esityksen kohdalla on perusteltua tehdä muutoksia valitusluvan kohdalla yksittäisiin erityislakeihin, tulisi jatkossa tarkastella valituslupajärjestelmän käyttöönottoa kokonaisvaltaisesti. Nykyisellään valituslupajärjestelmän epäyhtenäisyys ja epäjohdonmukaisuus säilyy osin entisellään.

Lopuksi

Valitusperusteita, oikaisuvaatimusmenettelyä ja täytäntöönpanoa koskevien täsmentävien yleissäännösten ottaminen hallintolainkäyttölakiin on perustelua, kuten myös jatkovalituskieltojen osalta esitetty. Kannatettava on myös esimerkiksi ministeriöiden päätöksistä tehtyjen valitusten ohjaaminen ensivaiheessa hallinto-oikeuksiin.

Helsingissä 15.12.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: