(13.6.2014) Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Lausunto: luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lakimiesliitto pitää kannatettavana esitystä todistelua koskevien kysymysten sääntelystä nykyistä kattavammin hallintolainkäyttölaissa. Esityksessä on otettu hyvin huomioon hallintoprosessin ja hallintolainkäytössä ratkaistavien asioiden erityispiirteet, käytännössä ilmenneet ongelmakohdat sekä hallintotuomioistuinten vallitseva käytäntö. Samalla on otettu huomioon, että todistelua koskevissa säännöksissä ei ole tarpeettomia prosessista ja asioiden laadusta riippumattomia eroja yleisten tuomioistuinten todistelua koskeviin säännöksiin.

Huomioita:

39 b §: Lienee harkittava, onko hallinnollista seuraamusta täsmennettävä "rangaistuksen luonteinen hallinnollinen seuraamus" epäselvyyksien välttämiseksi. Pelkkä hallinnollinen seuraamus lienee terminä liian väljästi ymmärrettävä.

Viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 47 ja 48 §:ään ei sanamuodoltaan sovellu sellaisenaan hallintoprosessiin. Tältä osin olisi selkeyden vuoksi tullut harkita kokonaan omien, sinänsä sopivin osin oikeudenkäymiskaaren säännösten kanssa yhdenmukaisten, säännösten ottamista hallintolainkäyttölakiin.

39 g §:n viittaus lienee 49 g §:n sijasta 49 §:ään.

Helsingissä 13.6.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: