(29.5.2019) Lakimiesliiton lausunto oikeusministeriölle kuluttajaluottojen markkinoinnista

Lakimiesliiton lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta kuluttajaluottojen markkinoinnista

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Pyrkimys suojata kansalaisia ja kotitalouksia ylivelkaantumiselta on sinänsä kannatettava tavoite. Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat olleet merkittävässä kasvussa viime vuosien aikana. Nämä aiheuttavat merkittäviä sosiaalisia ongelmia, joiden rajoittamiseksi voidaan perustelluista syistä puuttua muihin perusoikeuksiin, kuten sananvapauteen ja elinkeinovapauteen. Velkakehitys ei myöskään ole osoittanut vähentymisen tai rauhoittumisen merkkejä ilman valtion toimia, joten sosiaalisten ongelmien hillitsemiseksi sääntelytoimia voidaan pitää välttämättömänä.

Yksi keino yrittää vaikuttaa ylivelkaantumiseen on erilaisten korkeakorkoisten vakuudettomien kuluttajaluottojen markkinoinnin nykyistä tarkempi säänteleminen. Lakimiesliitto ei kuitenkaan kannata sitä, että kuluttajaluottojen markkinointia säänneltäisiin epätäsmällisesti ja tulkinnanvaraisesti. Tämä on lainsäädäntöteknisesti huono tapa ratkaista asia, koska se ei välttämättä saavuta sääntelyn tavoitetta tehokkaasti ja sen valvonnasta aiheutuu merkittäviä kustannuksia.

Epätarkka sääntely jättää sääntelyyn tulkinnanvaraisuutta, joka mahdollistaa sen, että ne toimijat, joita sääntely rajoittaa, pystyvät toimivaan sääntelyn tarkoituksia vastaan. Toisaalta epätarkka sääntely aiheuttaa myös sen, että sen valvontaan ja sanktioiden toimeenpanemiseen on panostettava resursseja. Epätarkka sääntely voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia sekä sääntelyä valvovaan elimeen että tuomioistuimiin. Epätarkan sääntelyn aiheuttamaa vahinkoa pahentaisi myös se, että mainonnasta annettavan sanktion ollessa pieni, tulkittavana olisivat melko pienen intressin asiat, joiden käsittely voisi olla hyvinkin kallista. Tämä taas ei merkittävästi edistäisi sääntelyn tavoitteita, koska nykyään mainostavat toimijat voisivat jatkaa toimintaansa sääntelyn rajalla tai jopa selkeästi sen rajat ylittäen niin että toiminnan odotusarvo olisi silti selkeästi positiivinen.

Huolena on, että liian tulkinnanvarainen lainsäädäntö siirtää lainsäätäjille kuuluvaa työtä tuomioistuimille, jotka osaltaan joutuvat linjaamaan tarkemmista rajauksista, joista olisi tullut päättää jo lakia laadittaessa. Tämä vaikeuttaa toimijoiden mahdollisuutta ennakoida toimintaan sovellettavaa sääntelyä ja heikentää siten heidän oikeusturvaansa. Tällöin vaihtoehdoksi jäävät joko hyvin tarkkarajainen sääntely, joka mahdollistaa myös rajoitusten kiertämisen, tai kuluttajaluottojen markkinoinnin täyskielto, joka myös synnyttäisi omat ongelmansa.

Lakimiesliitto haluaa kiinnittää huomioita siihen, kuten myös arviomuistiosta ilmenee, että kuluttajaluottojen markkinointia ja niistä kuluttajille annettavaa informaatiota koskeva sääntely poikkeaa varsin paljon EU:n eri jäsenvaltioiden välillä. Koska on todennäköistä, että kuluttajaluottoja markkinoidaan myös suomalaisille asiakkaille muista jäsenmaista, tulisi markkinointia koskevan sääntelyn olla mahdollisimman yhdenmukaista EU:n sisällä. 

Yleisluonteisen sääntelyn sijasta Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että kaikkia kuluttajaluottoja tarjoavia toimijoita koskeva valvonta olisi yhdenmukaista ja tehokasta. Sekä nykyinen, että mahdollinen uusi sääntely ja sen tehokas valvominen edellyttävät viranomaisilta lisäresursseja, koska jo nykyisellään osa selvästi sääntöjen vastaisesta menettelystä jää resurssien puutteen takia vaille seuraamuksia. 

Arviomuistiossa esitettyjen keinojen selvittäminen on Lakimiesliiton mielestä sinänsä perusteltua, edellyttäen, että keinoihin liittyvä sääntely on selkeää ja perustuu perusteellisiin vaikutusarvioihin. Koska keinoihin liittyviä oikeusvaikutuksia ei muistiossa ole tarkemmin käsitelty, ei keinoja ole tässä vaiheessa kuitenkaan mahdollista arvioida yksityiskohtaisesti.