(26.8.2015) Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön

Lausunto arviomuistiosta terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön

Lakimiesliitto katsoo, että vaikka kansainväliset kriminalisointivelvoitteet edellyttävät jonkinlaista matkustamisen ja sen yrittämisen kriminalisointia, on kriminalisoinnissa kiinnitettävä erityistä huomiota sääntelyn sopivuuteen kansalliseen oikeuskulttuuriin. Jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomioita erityisesti:

  • Laillisuusperiaatteen noudattamiseen, joka edellyttää kansalliselta sääntelyltä riittävää täsmällisyyttä ja tarkkuutta.
  • Siihen, että sääntelyssä on kyse perusoikeuksien rajoittamisesta ja tällöin on perusteellisesti harkittava mihin päätekoihin liittyvä matkustamisen kriminalisointia voidaan pitää välttämättömänä ja kriminalisointi on rajattava niin suppeaksi kuin mahdollista.

Ladattavat tiedostot: