(30.8.2013) Lausunto oikeusministeriölle Bryssel I -asetuksesta

Lausunto:
Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta.

Luonnoksen määräykset vastaajan ja täytäntöönpanovelallisen oikeudesta saada käännös vieraskielisestä todistuksesta ja tuomiosta on EU-asetuksessa ja suomalaisessa lakiehdotuksessa toteutettu melko hajanaisesti ja yleisellä tasolla. Vaikka Suomessa osataan englannin kieltä suhteellisen yleisesti, ulkomaiseen oikeusjärjestykseen perustuva englanninkielinen tuomio voi olla ainakin osin vaikeasti ymmärrettävä jopa suomalaiselle lakimiehelle, maallikosta puhumattakaan

Lakimiesliitto pitää tärkeänä sitä, että erityisesti yksityishenkilönä olevalla vastaajalla ja velallisella on ymmärrys siitä, mihin maksuvelvollisuus tai muu täytäntöönpanoperuste tai vaatimus perustuu ja mitkä hänen oikeutensa ovat. Edellä sanotusta johtuen Lakimiesliitto ehdottaa, että ehdotetussa laissa selkeästi tuotaisiin esiin vastaajan ja velallisen oikeus saada aina niin halutessaan käännös ulkomaisesta tuomiosta suomen tai ruotsin kielellä ja että vastaajalle tai velalliselle tällaisessa tapauksessa aina annettaisiin asianmukainen kirjallinen ohjaus hänen oikeuksistaan 

Vaikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus on voimassa sellaisenaan eikä sitä saa selittää tai täsmentää kansallisella sääntelyllä, taikka kirjoittaa uudelleen, Lakimiesliitto kiinnittää myös huomiota käännökseen:

Bryssel I asetuksen 1 artiklan mukaan 

This Regulation shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative  matters or to the liability of the State for acts and omissions in the exercise of State authority (acta iure imperii).

Suomenkielisen käännöksen mukaan

Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Sitä ei erityisesti sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (acta iure imperii).

Artiklan suomenkielisen käännöksen kohta ”ei erityisesti sovelleta” ei sovi suomalaiseen oikeuskieleen. Mahdollinen tapa ilmaista asia olisi ”ei nimenomaisesti sovelleta"

Helsingissä 30.8.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: