(19.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Lausunto on annettu sähköisen lausuntopalvelun kautta. Pääset tutustumaan lausuntopyyntöön ja esitykseen tästä.


Yleisiä huomioita
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) katsoo, että lakiesitys selkeyttää ja tehostaa hallintoprosessia. Hallintotuomioistuinten vakiintuneiden käytäntöjen saattaminen säädöstasolle ja pyrkimys luopua viittauksista oikeudenkäymiskaareen sekä hallintolakiin selkeyttävät prosessia erityisesti asianosaisten kannalta. Niin ikään hallinto-oikeuden prosessinjohtoa koskevat säännökset selkeyttävät ja tehostavat prosessia omalta osaltaan. Yksityisen mahdollisuus ajaa asiaansa ilman asiamiestä on hallintoprosessille ominainen piirre, joka pääperiaatteena tulee säilyttää prosessin ketteryyden ja joustavuuden varmistamiseksi. Ehdotetut säännökset ottavat huomioon tämän keskeisen seikan.

6 luku (Asian käsittely ja selvittäminen)
Lakimiesliitto katsoo, että ehdotus viranomaiselle asetettavasta sakon uhasta (8§) on tarpeeton. Säännöksen tavoite, hallintoprosessin sujuvuuden turvaaminen on sinänsä perusteltu, mutta pääsääntöisesti jo nykyisellään viranomaiset toimittavat lausuntonsa määräajassa, viimeistään lisäajan jälkeen. Sakon uhka saattaa turvata sujuvuuden, mutta toisaalta aiheuttaa tilanteen, jossa viranomaiset laativat lausuntonsa hätiköidysti. Tämä taas ei palvele hallintoprosessia. Mikäli viranomaisten vaikeudet toimittaa lausunto ajallaan johtuu resurssipulasta, sakon uhka ei tuo tähän parannusta.

Säännös selvityksen rajoittamisesta olisi uusi (12 §).
Kannatan ehdotusta
Vastustan ehdotusta
En ota kantaa

Lakimiesliitto pitää esitystä selvityksen rajoittamisesta (12 §) kannatettavana, mutta katsoo ettei säännöksellä saavuteta välttämättä haluttua tulosta. Hallintoprosessissa käsiteltävien asioiden indispositiivinen luonne edellyttää, että kaikki esitetty selvitys otetaan huomioon ja arvioidaan sen merkitys ennen asian ratkaisemista.

13 luku Ylimääräinen muutoksenhaku
Lakimiesliitto katsoo, että ehdotus asiamiespakosta ylimääräisessä muutoksenhaussa on ristiriidassa hallintoprosessin periaatteen kanssa, jonka mukaan asianosaisen lähtökohtaisesti katsotaan osaavan ja pystyvän ajamaan itse asiaansa. Avustajan hankkiminen lisää kustannuksia, mikä puolestaan yksityishenkilöiden osalta voi johtaa purkuhakemuksista luopumisiin ja siten rajoittaa oikeuksiin pääsemistä. Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että jatkossakin yksityishenkilöillä on aito mahdollisuus saattaa asia tutkittavaksi. Hallintoprosessi on omaleimainen eikä yleiseltä puolelta tulevat säännökset aina sovi hallintoprosessin tarkoitukseen. Hallintoprosessiin ei tule sisällyttää asiamiespakon kaltaista estettä.

14 luku (Päätöksen täytäntöönpano ja hallintotuomioistuimen väliaikaiset määräykset)
Ehdotus turvaamistoimiasioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin on perusteltu, mutta se tulee todennäköisesti lisäämään hallinto-oikeuksien työmäärää. Lakimiesliitto katsoo, että tämä tulee huomioida hallinto-oikeuksien resursoinnissa.