(15.5.2013) Lausunto oikeusministeriölle identiteettivarkauksista

Lausunto Identiteettivarkaus; henkilöllisyyden luomista koskevan hankkeen (identiteettiohjelma) työryhmän loppuraportin arviointia ja ehdotuksia jatkotoimiksi

Lakimiesliitto näkee, ettei identiteettivarkauden yleistasoiselle kriminalisoinnille ole tällä hetkellä perustetta. Vaikka identiteettivarkauksista aiheutuu huomattavaa haittaa yksittäisille henkilöille, olisi kriminalisoinnilla saavutetut hyödyt liian pieniä verrattuna siitä mahdollisesti aiheutuvaan haittaan. Rikosoikeutta tulee käyttää aina viimesijaisena keinona, eikä yleistasoiselle kriminalisoinnille löydy myöskään kansainvälisiä oikeussystemaattisia perusteita. Mikäli identiteettivarkauksista aiheutuvat haitat lisääntyvät, tulee asiaa kuitenkin harkita uudestaan. Myös asiaan liittyvää kansainvälistä kehitystä on seurattava tiiviisti.

Vaikka Lakimiesliitto ei kannata identiteettivarkauden yleistasoista kriminalisointia, tulee ongelmaan hakea helpotusta muilla lainsäädännöllisillä keinoilla.

Lakimiesliitto katsoo, että olennaisimpia seikkoja identiteettivarkauksiin liittyen on niiltä suojautuminen ja ennaltaehkäisy. Identiteettitietojen helppo saatavuus altistaa henkilöitä identiteettivarkauksille. Lakimiesliitto muistuttaa, että identiteettivarkauksia on tapahtunut myös erilaisia viranomaisten julkisia rekisterejä, kuten kaupparekisteriä, hyväksikäyttäen. Identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi ovat myös nämä viranomaistiedoissa olevat aukotkartoitettava ja tukittava.

Identiteettivarkauden uhrin asema tulee nostaa tarkastelun keskiöön. Varkaudesta toipumista edistävät toimet ovat tässä erityisen tärkeitä. Identiteettivarkaudet voivat myös aiheuttaa huomattavaa kärsimystä niiden uhreille. Uhrin aseman kannalta ongelmallisena voidaan pitää sitä, että tällä hetkellä vahingonkorvauslaki ei mahdollista uhrille oikeutta kärsimyskorvaukseen esimerkiksi identiteettivarkauteen liittyvissä petostapauksissa.

Helsingissä 15.5.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: