(31.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lakimiesliitolla ei ole jäljempänä mainittua poikkeusta lausuttavaa asetuksen sisällöllisistä muutosehdotuksista.  Sen sijaan Lakimiesliitto toteaa, että se on jo lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että nyt kysymyksessä olevalla esityksellä täydennetään asetustasoisesti lakia, joka ei vielä ole voimassa. Myös tämän ehdotuksen perusteluista ilmenee muutostarpeen johtuvan siitä, että 1.1.2019 voimaan tulevan pakkokeinolain voimaantulon valmistelussa on tullut esille erilaisia täydennystarpeita.

Lakimiesliitto toteaa olevan hyvä, että havaitut puutteellisuudet kyetään korjaamaan ennen mainitun pakkokeinolain tutkinta-arestia ja tehostettua matkustuskieltoa koskevien lainkohtien voimaantuloa. Toisaalta lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, että lainvalmistelussa tulisi kiinnittää enenevissä määrin riittävästi huomiota käytännön soveltamistilanteisiin, jolloin mahdolliset nopeat muutostarpeet heti lain hyväksynnän tai voimaantulon jälkeen vähenisivät. Vastaavasti lainvalmistelussa tulisi kiinnittää riittävästi huomiota säännösten tarpeellisuuteen sekä niiden täsmällisyyteen ja selkeyteen.  

Nyt kysymyksessä olevan ehdotusten osalta Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, mitä aikamääreellä ”viipymättä” (asetuksen 3 § 2 mom sekä esim. pakkokeinolain 2 luvun 12 i §)   tarkoitetaan. Koska aikamääre on epätäsmällinen, se saattaa aiheuttaa lain soveltamisessa ongelmia. Ainakin asetuskohdan sekä pakkokeinolain perusteluissa tulisi määritellä tarkemmin, mitä aikamääreellä käytännössä tarkoitetaan.