(15.2.2019) Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Lakimiesliiton lausunto oikeusministeriölle selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta.

1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?

                      Kannatamme ehdotusta

                      Vastustamme ehdotusta

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliitto ei kannata esitettyä yhden viraston mallia, jossa koko oikeusapu on keskitetty yhdelle valtakunnalliselle virastolle. Tämä synnyttää pelon jääviyskysymyksistä, kun oikeusavun asiakkaaksi tuleva henkilö on yhden oikeusaputoimiston sijasta yhden valtakunnallisen viraston asiakas.

Ehdotetun yhden viraston mallin sijaan Lakimiesliitto näkee, että oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustaminen Tuomioistuinviraston kaltaiseksi keskusvirastoksi olisi kuitenkin resurssisyistä perusteltua. Tällöin sille voitaisiin keskittää ne oikeusavun ja edunvalvonnan tehtävät, jotka on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti valtakunnallisella tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset yleiset neuvontapalvelut sekä erilaiset henkilöstöhallinnon tehtävät.

 

2. Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston yksiköiden eli oikeusapu- ja edunvalvonta-alueiden lukumääräksi kannatamme

                      4 aluetta, jolloin toimialueet voisivat olla Syyttäjälaitoksen tulevat toimialueet

                      5 aluetta, jolloin toimialueet vastaisivat nykyisten hovioikeuksien tuomiopiirejä

                      6 aluetta, jolloin toimialueet vastaisivat nykyisten oikeusapu- ja edunvalvontapiirien alueita

                      Oma ehdotus toimialueiksi:

                      Kannatamme organisaatiota, jossa oikeusapu- ja edunvalvontavirasto johtaisi nykyisiä oikeusaputoimistoja ja edunvalvontatoimistoja suoraan ilman alueorganisaatiota viraston ja toimistojen välillä

                      Ei kantaa

 

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliitto ei näe tarvetta alueorganisaation supistamiselle.

 

3. Selvityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaa kuuluisi Lounais-Suomen / Länsi-Suomen oikeusapu- ja edunvalvonta-alueeseen.

                      Kannatamme ehdotusta

                      Oma ehdotus:

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliiton näkökulmasta olennaisinta on, että kielelliset oikeudet tulevat turvatuiksi.

 

4. Selvityksessä ehdotetaan oikeusaputoimistojen määräksi 15 ja edunvalvontatoimistojen määräksi 14, joiden lisäksi olisi Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto.

                      Kannatamme ehdotusta

                      Oma ehdotus toimistojen lukumääräksi: 22 oikeusapu- ja 22 edunvalvontatoimistoa + Ahvenanmaa

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Oikeusavun alueellinen saatavuus tulee turvata tasapuolisesti. Ehdotettu toimistojen määrä johtaisi väistämättä alueelliseen epätasa-arvoisuuteen ja esteellisyystilanteiden aiheuttamiin ongelmiin etenkin pienimmillä paikkakunnilla. Oikeusavun tulee olla kaikkien kansalaisten saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta, sillä se on yksi keskeisistä oikeusturvan takeista.

 

5. Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston kanslian edellyttämäksi henkilötyövuosimääräksi arvioidaan noin 38-40 henkilötyövuotta.

                      Pidämme resurssiehdotusta riittävänä

                      Pidämme resurssiehdotusta riittämättömänä

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Ilman lisäresursseja toiminnan tason paraneminen nykyisestä on varsin epätodennäköistä.

 

6. Oikeusministeriöön jäävien tehtävien hoitamisen arvioidaan edellyttävän 2-3 henkilötyövuotta.

                      Pidämme resurssiehdotusta riittävänä

                      Pidämme resurssiehdotusta riittämättömänä

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

 

 

7. Oikeusapu- ja edunvalvontavirastoa johtaisi ylijohtaja apunaan hallintojohtaja sekä oikeusavun ja edunvalvonnan yhteinen toimialajohtaja.

Oikeusapu- ja edunvalvonta-aluetta johtaisi oikeusapu- ja edunvalvonta-alueen johtaja.

Virkoihin nimitettäisiin 5-vuoden määräajaksi.

                      Kannatamme ehdotusta.

                      Kannatamme ehdotusta osittain, jolloin oma ehdotuksemme on:

                      Vastustamme ehdotusta

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliitto ei lähtökohtaisesti vastusta ylimpien johtajien virkojen määräaikaisuutta, kunhan huolta kiinnitetään siihen, ettei määräaikaisuuksia ketjuteta tarpeettomasti. Lisäksi on turvattava se, että määräaikaisuuden päätyttyä johtajalla on taustavirka, johon hän voi palata. Hallintojohtajalta tulee edellyttää hallinto-osaamisen lisäksi riittävää substanssiosaamista sektorilta.

 

8. Nykyiset oikeusaputoimistojen johtavan julkisen oikeusavustajan ja edunvalvontatoimistojen johtavan yleisen edunvalvojan virat muuttuisivat apulaisjohtajan (tai apulaispäällikön/toimistopäällikön) viroiksi.

 

Virkoihin nimitettäisiin 5-vuoden määräajaksi.

                      Kannatamme ehdotusta

                      Kannatamme ehdotusta osittain, jolloin oma ehdotuksemme on:

                      Vastustamme ehdotusta

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliitto lähtökohtaisesti vastustaa perusteettomia määräaikaisuuksia muiden kuin ylimpään johtoon kuuluvien virkamiesten osalta. Muilta osin perustelut ovat samat kuin edellä kohdassa 7.

 

9. Oikeusapu- ja edunvalvontavirastolla olisi johtoryhmä, johon kuuluisivat ylijohtaja, hallintojohtaja, toimialajohtaja sekä oikeusapu- ja edunvalvonta-alueiden johtajat.

                      Kannatamme johtoryhmän ehdotettua kokoonpanoa

                      Ehdotamme johtoryhmän kokoonpanoa muutettavaksi seuraavasti: Johtoryhmässä tulisi olla mukana myös henkilöstön edustaja.

Perustelut kannallenne sekä muut huomionne johtoryhmää ja sen tehtäviä koskien:

 

10. Valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston tehtävänä olisi huolehtia siitä, että laadukkaita oikeusavun ja edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja olisi saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Viraston kanslia toimisi operatiivisten hallintotehtävien lisäksi toimintaa ohjaavana ja kehittävänä yksikkönä.

Kaikki oikeusavun ja edunvalvonnan substanssitehtävät tehtäisiin oikeusapu- ja edunvalvonta-alueilla.

Oikeusministeriö vastaisi valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta, valtioneuvoston tai tasavallan presidentin ratkaistavaksi kuuluvien asioiden valmistelusta, oikeusapua ja edunvalvontaa koskevista strategisista linjauksista sekä tärkeimmistä EU- ja kansainvälisen yhteistyön asioista. Ministeriö vastaisi myös kehys- ja talousarviovalmistelusta valtioneuvostolle ja kävisi tulosneuvottelut oikeusapu- ja edunvalvontaviraston kanssa.

                      Kannatamme ehdotettua työnjakoa

                      Kannatamme osittain ehdotettua työnjakoa, jolloin ehdotuksemme työnjaoksi on:

                      Vastustamme ehdotettua työnjakoa

                      Ei kantaa

Muut huomionne koskien eri tahojen tehtäviä:

 

11. Selvityksessä ehdotetaan tiettyjen toimintojen (ei henkilöiden) valtakunnallista keskittämistä. Valitkaa seuraavista toiminnoista ne, joiden keskittämistä kannatatte:

                      Henkilöstöhallinnon tehtävät (ns. Heha-tiimi)

                      Taloushallinnon tehtävät (ns. Taha-tiimi)

                      Työajanseuranta

                      Kaikki oikeusapupäätökset

                      Yksityisille oikeusavustajille tehtävät oikeusapupäätökset

                      Valtakunnallinen ajanvarauspalvelu

                      Edunvalvonnan yksi postilaatikko

                      Edunvalvonnan palkkioiden periminen

                      Chat-palveluiden yksikkö

                      Valtakunnallinen etäpalveluyksikkö

                      Talous- ja velkaneuvonnan valtakunnallinen neuvontapalvelu

                      Muu toiminto; mikä:

Perustelut kannallenne:

(Järjestelmä ei antanut valita kuin yhden vaihtoehdon.)

Virastolle tulee keskittää ne toiminnot, jotka ovat tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi neuvontapalvelut voidaan keskittää. Tällöinkin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei synny esteellisyystilanteita.

 

12. Selvityksessä arvioidaan, että esteellisyystilanteiden mahdollinen kasvu organisaatiouudistuksen vuoksi ei aiheuttaisi oikeusaputoimistojen hoitamien toimeksiantojen kokonaismäärissä huomattavia vähennyksiä.

                      Samaa mieltä

                      Eri mieltä

                      Ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Lakimiesliitto katsoo, että esteellisyystilanteiden lukumäärän kasvu merkitsee välitöntä oikeusavun saatavuuden heikennystä, ellei julkisen oikeusavun rinnalla kehitetä yksityisen oikeusavun saatavuutta.

 

13. Katsotteko, että oikeusavun Romeo-asiankäsittelyjärjestelmän tulisi olla

                      toimistokohtainen

                      toimipaikkakohtainen

                      oma ehdotus:

                      ei kantaa

Perustelut kannallenne:

Romeo-asiankäsittelyjärjestelmän käyttöoikeus ei voi olla liian laaja esteellisyyssyistä. Toimistokohtaisuus on kuitenkin perusteltua, jotta esimerkiksi avustajan vaihtuessa kiireellisesti asiakirjat ovat välittömästi saatavilla.

 

14. Katsotteko, että edunvalvonnan Edvard-asiankäsittelyjärjestelmän tulisi olla

                      toimistokohtainen

                      toimipaikkakohtainen

                      oma ehdotus:

                      ei kantaa

Perustelut kannallenne:

 

15. Muuta, mitä haluatte selvityksen johdosta lausua:

Selvityksessä on otettu kantaa esteellisyyskysymyksiin varsin pintapuolisesti. Kyse on kuitenkin perustavaa laatua olevasta oikeusturvaseikasta, johon tulee mahdollisessa jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota. Jos muutos aiheuttaa lisääntyviä esteellisyystilanteita, vaihtoehtoina ovat asiakkaan jääminen vaille oikeusapua tai hänen ohjaamisensa yksityisen oikeusavun piiriin. Jälkimmäinen on tällä hetkellä pääosin mahdollista vain prosessuaalisissa asioissa. Jos tämä ei muutu, oikeusavun saajien piiri kaventuu entisestään, vaikka oikeudenhoidollisen tavoitteen tulee olla päinvastainen. Organisaation muuttuminen ei saa ainakaan heikentää oikeusavun saatavuutta nykytilanteesta asiakkaiden kannalta.