(5.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle tutkintavankeuden vaihtoehdoista ja järjestämisestä

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 1/61/2014

Lausunnon pääkohdat

  • Esitetyt uudistukset ovat kannatettavia
  • Matalan kynnyksen päihdehoitomahdollisuuksia tulee selvittää
  • Tutkintavankien sijoittamiseen vankiloihin liittyy haasteita

Pakkokeinoista

Lakimiesiitto kannattaa esitystä, jonka mukaan säännöksiä tutkintavankeuden vaihtoehdoista täydennettäisiin lisäämällä lakiin säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tehostettu matkustuskielto soveltuu hyvin vangitsemisen vaihtoehtona henkilöihin, joiden kohdalla tutkintavankeuden perustelu on rikosten tekemisen jatkamisvaaran poistaminen ja osin myös henkilöihin joiden kohdalla perustelu on pakenemisvaaran poistaminen.

Tutkintavangit tarvitsevat usein päihdehuollon palveluita. Jatkamisvaaran henkilöiden kohdalla kysymyksessä on usein päihteiden käytöstä johtuva rikoskierre, minkä vuoksi tulisi selvittää mahdollisuuksia tarjota matalan kynnyksen päihdehoitopalveluita näille henkilöille. Tällöin tehostetun matkustuskiellon edellytykseksi voitaisiin määrätä, että henkilö sitoutuu päihteiden vieroitushoitoon.

Tutkintavankeuslaista

Lakimiesliitto pitää aiheellisena Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan komitean ja eduskunnan oikeusasiamiehen huolta poliisivankiloihin sijoitettujen tutkintavankien oloista. Esitetty malli on sinänsä kannatettava, mutta jatkovalmistelussa tulee huomioida käytännön ongelmia, joita tutkintavankien sijoittamisessa poliisivankiloiden ulkopuolelle aiheutuu. Pitkät etäisyydet poliisilaitosten ja tutkintavankiloiden välillä merkitsevät lisää matkustuspäiviä poliiseille esitutkinnassa. Vankiloissa on ilmennyt myös ongelmia yhteydenpidon rajoitusten valvonnassa suhteessa kanssarikollisiin.

Ladattavat tiedostot: