(3.5.2013) Lausunto oikeusministeriölle videoneuvottelun käytön kehittämisestä

Lausunto videoneuvottelutyöryhmän mietinnöstä ”Videoneuvottelun käytön kehittäminen” (OMML 10/2013)

Tarkoituksenmukaisuudesta

Lakimiesliitto näkee videoneuvotteluun liittyvät uudistukset pääosin tarkoituksenmukaisiksi. Videoneuvottelun laajempi käyttö tehostaa ja nykyaikaistaa tuomioistuintyöskentelyä. Mietinnössä kuitenkin ehdotetaan, että kuuleminen ilman näköyhteyttä voidaan toteuttaa vain erityisestä syystä. Menettely, jossa puhelinta käytetään esimerkiksi asiantuntijoiden kuulemiseen, on osoittautunut sekä rikos- että riita-asioissa toimivaksi. Lakimiesliitto katsookin, että sopiva muotoilu voisi olla: ”Kuuleminen voidaan toimittaa ilman näköyhteyttä, jos se harkitaan soveliaaksi”.

Mietinnön perusteella jää epäselväksi, onko vastaajan videoneuvottelun välityksellä tapahtuva kuuleminen ollut tarkoitus sitoa tiettyihin rangaistusmaksimin perusteella määriteltyihin rikoksiin. Lakimiesliiton käsityksen mukaan tämä ei ole järkevää. Joka tapauksessa rangaistusmaksimi tulee Lakimiesliiton näkemyksen mukaan olla selvästi korkeammalle asetettu, kuin mietinnön esimerkkitapauksesta ilmenee.

Oikeusturvasta

Lakimiesliitto ei katso, että mietinnössä esitetyt toimenpiteet muodostaisivat riskiä oikeusturvalle. On tärkeää, ettei videoneuvottelua koskevalla sääntelyllä puututa asianosaisen oikeuteen saapua tuomioistuimeen. Toinen tärkeä edellytys oikeusturvan takaamiseen on, että vastaajalle ja avustajalle taataan salattu neuvotteluyhteys, mikäli he eivät ole samassa paikassa.

Resursseista

Oikeusistuinten nykyinen varustelutaso ei riitä videoneuvottelujen käytön laajentamiseen. Lakimiesliiton mielestä on tärkeää, että useammat oikeusistuinten salit varustetaan videoneuvotteluvälinein. Videoneuvottelulaitteisiin tehdyt investoinnit säästävät kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan kuluja pidemmällä tähtäimellä.

Helsingissä 3.5.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: