(16.9.2013) Lausunto oikeusministeriölle yhdistelmävankeudesta

Lausunto:
Työryhmän esitys yhdistelmävankeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lakimiesliitto ei kannata työryhmän ehdotusta yhdistelmävankeuden käyttöön ottamisesta uutena rangaistuslajina.

Mikäli yhdistelmävankeus kuitenkin lisättäisiin uutena rangaistuslajina rikoslakiin, Lakimiesliitto vastustaa yhdistelmävankeuden soveltamisalan ulottamista koskemaan yli kahden vuoden pituisia vankeusrangaistuksia.

Lakimiesliitto ei kannata myöskään ehdotusta siitä, että ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksia koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena voitaisiin määrätä valvontarangaistus.

Ehdotetun sääntelyn vaikutus seuraamusjärjestelmään kokonaisuudessaan

Lakimiesliitto yhtyy työryhmän mietintöön täydentävän lausuman esittäneiden Ulla Mohellin ja Matti Vartian näkemykseen yhdistelmävankeuden vaikutuksista seuraamusjärjestelmään kokonaisuudessaan.

Rikoslainkäytön yhtenäisyys ja läpinäkyvyys edellyttävät sitä, että seuraamusjärjestelmä on selkeä, johdonmukainen ja ennustettava. Suomen rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä käsittää jo nykyisellään useita vaihtoehtoisia rangaistuslajeja ja erilaisia seuraamusyhdistelmiä, joita koskeva sääntely on valmisteltu kokonaisuudesta irrallisina lainsäädäntöhankkeina. Osaa näistä rangaistuslajeista ja seuraamusyhdistelmistä, kuten nuorisorangaistusta, yhdyskuntapalvelua ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena sekä valvontarangaistusta, on käytännössä sovellettu verraten harvoin eikä niille ole oikeuskäytännön kautta vakiintunut johdonmukaista käyttöalaa. Eri rangaistuslajien ja seuraamusyhdistelmien ankaruuden keskinäinen suhde on jo nykyisellään vaikeasti hahmotettavissa. Riski epäyhtenäisestä tuomioistuinkäytännöstä on ilmeinen ja se kasvaa merkittävästi rinnakkaisten ja osin päällekkäisten rangaistusvaihtoehtojen lisääntyessä.

Lakimiesliitto yhtyy Mohellin ja Vartian näkemykseen siitä, että yhdistelmävankeutta koskevaa sääntelyä ei tule toteuttaa irrallisena uudistushankkeena, vaan rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää tulisi arvioida kokonaisuudessaan. Kokonaisarviointia tukee myös se, että parhaillaan valmisteltavana on myös muuta erillistä lainsäädäntöä koskien rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Kokonaisuudistuksen tavoitteeksi tulisi asettaa nykyisen seuraamusjärjestelmän mukaisten sekä uusien ehdotettujen seuraamusten vaikuttavuuden ja sovellettavuuden arvioiminen, eri seuraamusten käyttöalan johdonmukaistaminen sekä eri rangaistuslajien sijoittaminen loogisesti määriteltyyn, vähitellen ankaroituvaan järjestelmään.

Yhdistelmävankeuden soveltamisala

Lakimiesliitto vastustaa sitä, että yhdistelmävankeuden käyttöala ulotettaisiin koskemaan yli kahden vuoden mutta enintään kolmen vuoden vankeusrangaistuksia. Tätä ei voida pitää yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä edes ehdotuksen mukaisten erityisen perusteltujen kohtuusperusteiden nojalla.

Oikeuskäytännössä yli kahden vuoden vankeusrangaistus tuomitaan pääsääntöisesti törkeän tekomuodon toteuttavista rikoksista tai huomattavan laajoista tekokokonaisuuksista. Rikoslain 6 luvun 6 ja 7 §:ssä säännellyt rangaistuksen lieventämis- ja kohtuullistamisperusteet voidaan ottaa huomioon rangaistuksen pituutta määrättäessä. Mikäli tuomioistuin mahdollisesti esille tulleista lieventämis- ja kohtuusperusteista huolimatta päätyy tuomitsemaan yli kahden vuoden vankeusrangaistuksen, kysymys on käytännössä tällöin erittäin vakavasta rikollisuudesta, jonka kohdalla vankeusrangaistuksen osittainenkaan määrääminen ehdollisena ei ole kriminaalipoliittisesti hyväksyttävissä.

Valvontarangaistus ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena

Kuten edellä on todettu, nykyinen seuraamusjärjestelmä tuntee yhdyskuntapalvelurangaistuksen määräämisen ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena. Kyseistä seuraamusyhdistelmää on kuitenkin sovellettu käytännössä harvoin. Tällä perusteella toisen avoseuraamuksen eli valvontarangaistuksen lisäämiselle ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamukseksi ei vaikuttaisi olevan suurta käytännön tarvetta.

Valvontarangaistuksen käyttömahdollisuuden selvittäminen edellyttää välttämättä sekä perusteellista soveltuvuusselvitystä että toimeenpanosuunnitelman laatimista. Valvontarangaistuksen liittäminen ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamukseksi lisäisi Mohellin ja Vartian lausumasta ilmenevällä tavalla merkittävästi sekä Rikosseuraamuslaitoksen että tuomioistuinten työmäärää ja pitkittäisi rikosprosessia.   Ottaen huomioon ehdotetun seuraamusyhdistelmän todennäköisesti vähäinen käyttöala ja käyttötarve kyseisen seuraamusvaihtoehdon käyttöön ottamisesta saatavat hyödyt jäisivät todennäköisesti merkittävästi ehdotetusta järjestelmästä aiheutuvaa haittaa vähäisemmiksi.

Helsingissä 16.9.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: