(29.4.2016) Lausunto sisäministeriölle poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimustyöryhmän raportista

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

SM008:00/2015

Lausunnon pääkohdat

  • Ylikomisarioiden ja komisarioiden kelpoisuusvaatimusten muuttaminen ei ole perusteltua.
  • Ylimmissä poliisiviroissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta ja erityistaitoja. Oikeustieteen maisterin tutkinto antaa ainoana kotimaisena tutkintona valmiudet näihin tehtäviin ja niiden vaatimien erityistietojen hankkimiseen.

Yleistä

Lakimiesliitto katsoo, että poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimusten uudelleenarviointi esityksen mukaan vähentäisi entisestään poliisin oikeudellista osaamista. Tämä heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa ja vaarantaisi poliisityön tehokkuuden. Rikokset monimutkaistuvat ja muuttavat muotoaan jatkuvasti ja niiden ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen tarvitaan korkeakoulutettua henkilöstöä. Oikeudellisen osaamisen heikentyminen vaikuttaisi esitutkinnan laatuun heikentävästi ja täten vaikeuttaisi koko oikeuslaitoksen työtä. Poliisin tulee toimia ennustettavasti, tasapuolisesti, luotettavasti ja aina lain mukaan. Lainmukaisen toiminnan takaajina toimivat poliisissa toimivat juristit.

Ylikomisarioiden ja komisarioiden kelpoisuusvaatimuksista

Lakimiesliitto yhtyy raportista annettuun Vesa Nyrhisen eriävään mielipiteeseen ja vastustaa komisarioiden ja ylikomisarioiden kelpoisuusehtojen supistamista nykyisestä siten, kuin raportissa esitetään. Esityksessä oleviin kelpoisuusehtoihin tulee näiden kohdalla lisätä siinä mainittujen lisäksi loppuun teksti "taikka korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys". Näin kelpoisuusehdot säilyisivät nykyisellään.

Esitettyyn muutokseen ei ole perusteita, sillä edellä mainittujen päällystövirkojen osalta on olemassa useita tehtäviä, joissa myös korkeakoulututkinnolla ilman poliisin perustutkintoa on olemassa merkittävää osaamista. Tällaisella koulutustaustalla on näissä viroissa nykyisin useita kymmeniä poliisipäällystövirkamiehiä mm. lupahallinnossa, ulkomaalaistoiminnoissa ja talousrikostutkinnassa. Kaikki nämä tehtävät eivät ole sellaisia operatiivisia tehtäviä, joissa ehdottomana edellytyksenä tulisi pitää poliisin perustutkintoa.

Työryhmän esittämät perustelut eivät puolla esitettyä muutosta, sillä mainittujen päällystövirkojen tehtävissä ei ole tosiasiallisesti tapahtunut sellaisia sisällöllisiä muutoksia, että pelkän korkeakoulututkinnon ja riittävän perehtyneisyyden omaavat olisi syytä sulkea nimitysmahdollisuuksien ulkopuolelle. Kelpoisuusehtojen kaventaminen poliisikoulutusta ylikorostavaksi ei myöskään ole valtionhallinnon yleisen työnantajapolitiikan mukaista.

Ylimpien virkojen kelpoisuusvaatimuksista

Esityksen mukaan poliisihallinnon viroissa edellytettävää oikeustieteellistä korkeakoulututkintovaatimusta ehdotetaan useiden virkojen kohdalla väljennettäväksi ylempää korkeakoulututkintoa koskevaksi vaatimukseksi. Lakimiesliitto katsoo, että esitys ei ole perusteltu. Poliisin ylimmän johdon keskeiseen osaamiseen kuuluu laajojen oikeudellisten kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta. Oikeustieteen maisterin tutkinto antaa ainoana kotimaisena tutkintona valmiudet oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja tällaisten tehtävien vaatimien erityistietojen hankkimiseen, sekä kyvyn punnita eri tahojen vastakkaisia oikeuksia erityisesti perus- ja ihmisoikeudet huomioiden. Näiden taitojen merkitys korostuu poliisilla olevien vahvojen toimivaltuuksien vuoksi, sekä erityisesti muun muassa salaisia pakkokeinoja koskevien toimien päätöksenteon ja poliisin sisäisen valvonnan osalta.

Ladattavat tiedostot: