(14.2.2014) Lausunto oikeusministeriölle velkajärjestelylain tarkistamisesta

Lausunto:
Velkajärjestelylain tarkistaminen

Yleistä

Lakimiesliitto katsoo, että esityksen keskeiset tavoitteet ovat hyväksyttäviä. Velkajärjestelyn edellytysten arvioiminen nyky-yhteiskunnan vaatimuksista, sekä oikeudenmukaisemman riskinjaon kannalta velallisen ja velkojan väliltä, on myönteistä. Velallisen asemaan liittyvät muutosesitykset ovat kannatettavia.

Selvittäjäinstituutiosta

Työryhmä esittää merkittävässä määrin selvittäjän käytön vähentämistä. Vähennystä perustellaan järjestelmän monimutkaisuudella ja siitä aiheutuvilla kustannuksilla. Lakimiesliitto ei kannata selvittäjä-instituution heikentämistä. Muutoksella voidaan menettää tavoitellut kustannussäästöt ja sillä heikennetään järjestelyn yleistä luotettavuutta. Selvittäjien käytöstä saadut kokemukset ovat myönteisiä ja toteutuessaan ehdotukset tulisivat merkitsemään tuomioistuinten työmäärän huomattavaa lisääntymistä, kun maksuohjelmien laatijoilla ei olisi enää yhtä laadukasta juridista osaamista ja tuomioistuimet joutuisivat palauttamaan maksuohjelmia aiempaa useammin uudelleen valmisteltaviksi. Lakimiesliitto myös huomauttaa, että selvittäjä-instituutiosta luopumisella tavoiteltu säästösumma on pieni, erityisesti siitä tuomioistuimissa aiheutuvaan lisäkoulutustarpeeseen nähden.

Helsingissä 14.2.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Lausunto PDF-muodossa