(4.3.2015) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esityksestä liikennevakuutuslaiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenneturvallisuusmaksusta

Lakimiesliitto ei ota kantaa luonnokseen hallituksen esityksestä kokonaisuutena. Lakimiesliitto kuitenkin huomauttaa, että luonnoksen liikennevakuutuslain 80 § olisi esitetyssä muodossaan ristiriidassa nuorille vastaajille taatun rikosasioiden nopean käsittelyn kanssa.

80 § Korvausasian käsittely tuomioistuimessa

Pykälän 3 momentin mukaan Liikennevahingosta vastuussa oleva vakuutusyhtiö, joka on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta, on kutsuttava kuultavaksi kirjallisesti, niin kuin haasteen tiedoksi antamisesta säädetään. Kutsuaika on vähintään 30 päivää.

Esitetty kohta on ongelmallinen rikosprosessin kannalta, sillä se estää nopeasti järjestetyt oikeudenkäynnit.

Lain oikeudenkäynneistä rikosasioissa 5 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan

Jos alle 18-vuotias vastaaja on syytteessä rikoksesta, josta syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä on säädetty ankarampi rangaistus kuin kuusi kuukautta vankeutta, pääkäsittely on pidettävä viimeistään 30 päivän kuluessa rikosasian vireilletulosta. Jos pääkäsittely peruutetaan, uusi pääkäsittely on pidettävä 30 päivän kuluessa päivästä, jona pääkäsittely oli tarkoitus toimittaa.

Mikäli siis alle 18-vuotiasta nuorta syytetään tavallisesta tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai törkeästä rattijuopumuksesta tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahingonkärsineelle aiheutunutta vahinkoa tai osaa siitä liikennevakuutuksesta, ja vahingonkärsinyt  hakee sen vuoksi korvausta vahingonkorvauslain perusteella rikosprosessin yhteydessä, tällaista oikeudenkäyntiä ei voida pitää laissa säädetyssä kuukauden määräajassa.