(12.9.2014) Lausunto oikeusministeriölle Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta

Lausunto Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta

Työryhmä on ehdottanut oikeusaputoiminnan ja edunvalvontapalvelujen eriyttämistä omiksi toimis- toikseen. Lakimiesiliitto vastustaa molempia työryhmän pohtimia vaihtoehtoja. Esitetyt vaihtoehdot merkitsisivät hallinnon siirtämistä pois oikeusaputoimistoilta ja oikeusapupiirien johtajien syrjäy- tymistä substanssityöstä. Tämä etäännyttäisi tarpeettomasti hallintoa ja johtaisi todennäköisesti jäykempään hallintomenettelyyn. Vaarana olisi oikeusapupiirin johtajan vieraantuminen substanssi- työstä ja sen uusista ilmiöistä. Tämä vaikeuttaisi johtajan mahdollisuuksia ymmärtää oikeusavusta- jien ja oikeusapusihteerien ongelmia.

Lakimiesliitto esittää vaihtoehtona edunvalvontapalvelujen eriyttämistä omiksi virastoikseen taikka selvittämistä sen siirtämiseksi maistraatteihin. Tämä merkitsisi holhousoikeudellisten asioiden osaamisen ja ammattitaidon keskittämistä maistraatteihin. Lakimiesliitto ei näe, että maistraatin edunvalvojiin kohdistuva valvonta muodostaisi tälle ehdottoman esteen, koska valvonta voidaan toteuttaa suorana hallintovalvontana.

Lakimiesiliitto katsoo, että oikeusapupiireistä luopumista ja keskusviraston perustamista tulisi edel- leen selvittää. Keskusvirastomallissa hallinto voitaisiin hoitaa tehokkaasti ja mahdollisimman tarkoi- tuksenmukaisella tavalla.

Helsingissä 12.9.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja