(21.3.2014) Lausunto: Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

Lausunto: Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen

Lakimiesliitto ei kannata valituslupajärjestelmän käyttöönottamista EU- ja pohjoismaisissa luovutusasioissa. Vaikka merkittävä osa valituksista johtuu siitä, että luovutettava haluaa lykätä luovutuksen täytäntöönpanoa, ei aidosta valitusmahdollisuudesta ole syytä luopua. Luovuttaminen on luovutettavan kannalta erittäin merkittävä päätös ja muutoksenhakuoikeuden rajaaminen olisi täten luovutettavan perusoikeuksien kannalta ongelmallista.

Luovutusasioiden keskittäminen Helsingin käräjäoikeuteen on tarkoituksenmukaista. Mikäli käsittelyt keskitetään Helsinkiin, tulisi videoyhteyden käyttöedellytyksiä väljentää, jotta keskittämisellä saataisiin aikaan toiminnan tehostumista.

Eräät kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Lapsikaappausten osalta Lakimiesliitto viittaa asianajaja Jussi Sarvikiven ja asianajaja Hilkka Salmenkylän mietintöön jättämään eriävään mielipiteeseen. Lakimiesliitto katsoo, että lapsikaappausten käsittely pitäisi säilyttää ennallaan, siten että hakemukset käsittelisi ensimmäisenä asteena Helsingin hovioikeus, jonka päätöksestä olisi suora valitusoikeus korkeimpaan oikeuteen.

Nykyjärjestelmä on toimiva ja lapsen etu toteutuu parhaiten silloin kun prosessi ei pitkity. Muutos normaaliin kolmiportaiseen oikeusjärjestykseen pidentäisi oikeudenkäynnin kestoa. Korkeimman oikeuden toimivaltaista kokoonpanoa voitaisiin kuitenkin muuttaa niin, että valitukset palauttamisasioissa voitaisiin käsitellä kahden tai kolmen jäsenen jaostossa.

Lakimiesliitto kannattaa ulkomaisten avioeropäätösten tunnustamisen keventämistä muuttamalla avioliittolakia niin, että kaikki ulkomaiset avioeropäätökset tunnustettaisiin ilman erillistä vahvistusta ja että maistraatti voisi merkitä ulkomaisen avioeropäätöksen pyynnöstä väestötietojärjestelmään.

Lakimiesliitto kannattaa myös luovutuksen täytäntöönpanon yksinkertaistamista, siten että lapsen palauttamista koskevan päätöksen antanut tuomioistuin lähettää päätöksen viran puolesta suoraan toimivaltaiselle ulosottomiehelle täytäntöönpantavaksi.

Helsingissä 21.3.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: