(31.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain menettämisseuraamuksista

Lausunto: Rikoslain menettämisseuraamukset

Lakimiesliitto ei kannata mietinnön esitystä, jossa laajennetun rikoshyöyn menettämisen kohdalla sovellettaisiin käännettyä todistustaakkaa. Mietinnössä ei ole tuotu esiin seikkoja, joiden perusteella käännetyn todistustaakan käyttöönotto laajennetun rikoshyödyn menettämisen kohdalla olisi perusteltua. Lakimiesliitto korostaa, että lainsäädännön muutostarpeille näiltä osin ei ole esitetty empiirisestä kokemuksesta tai tutkitusta tiedosta johdettavia perusteita. Tällä hetkellä ei ole merkkejä nykytilan toimimattomuudesta.

Lakimiesliitto viittaa Asianajaliiton mietintöön jättämään eriävään mielipiteeseen ja huomauttaa, että edellisen kerran menettämisseuraamuksia koskevia säännöksiä uudistettaessa hallituksen esitykseen sisällytetty käännetty todistustaakka jätettiin laki- ja perustuslakivaliokuntakäsittelyssä pois. Mikään ei viittaa siihen, että asiaan liittyvien perus- ja ihmisoikeudellisten näkökulmien tulkinta olisi muuttunut.

Muilta osin Lakimiesliitolla ei ole huomauttamista mietintöön. 

Ladattavat tiedostot: