(24.10.2014) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta laiksi rikosuhrimaksusta

Lausunto luonnoksesta laiksi rikosuhrimaksusta

Suomen Lakimiesliitto pitää rikosten uhrien tukipalveluiden rahoitusaseman vahvistamista tärkeä- nä. Rahoitusaseman vahvistaminen on tärkeää sekä tukipalveluiden jatkuvuuden takaamiseksi että kansainvälisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Lakimiesliitto katsoo kuitenkin, että tukipalveluiden rahoitus tulisi ensisijaisesti toteuttaa valtionavustusmallin kautta. Verotuksen kautta kerätty rahoi- tus olisi hallinnollisesti tehokkainta eikä monimutkaistaisi nykyistä rikosoikeudellista seuraamusjär- jestelmää.

Rikosuhrimaksu olisi periaatteellisesti merkittävä muutos suomalaiseen seuraamusjärjestelmään, eikä järjestelmää pidä monimutkaistaa ilman painavia syitä ja perusteellista harkintaa. Pelkästään se, että rikosten uhrien tukipalveluita ei haluta rahoittaa suoraan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta, ei ole riittävä syy muokata seuraamusjärjestelmän perusteita.

Maksun luonteesta ei ole esityksessä tarkempaa pohdintaa, vaan esityksessä ainoastaan todetaan, että rikosuhrimaksu ei ole rangaistus vaan rikoksesta johtuva erityisluonteinen maksuseuraamus. Tosiasiassa kyseessä on oheisrangaistukseen rinnastuva vahingonkorvausluonteinen maksu. Maksu on myös ristiriidassa vahingonkorvausoikeudellisen aiheuttamisperiaatteen kanssa, koska se kohdis- tuu myös uhrittomien rikosten tekijöihin. Rikosuhrimaksun vaikutus valtiolle kertyviin sakkotuloihin tulisi myös arvioida tarkemmin.

Mikäli rikosuhrimaksua aletaan keräämään, tulee kohteet joihin maksulla kerättyä rahaa voidaan jakaa määrittää lailla tai asetuksella. Lakimiesliitto katsoo myös, että järjestelmän tehokkaan toi- minnan takaamiseksi pitää harkita sitä, kerätäänkö maksua myös varattomilta ja pienituloisilta. Va- rattomilta vastaajilta ei saada maksua kerättyä ja tällöin maksusta koituu ainoastaan turhaa hallin- nollista taakkaa.

Helsingissä 24.10.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: