(27.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksulaista

Lausunto: Tuomioistuinmaksulaki

Yleistä

Uudistuksen tavoitteena on työryhmän mukaan vahvistaa oikeusturvaa parantamalla tuomioistuinten rahoitusasemaa ja tehostamalla maksujen ohjausvaikutusta niin, että tuomioistuimissa vähenevät ne asiat, joissa oikeusturvaintressi on pieni. Lisäksi tavoitteena on kattaa tuomioistuinten toiminnasta aiheutuvat menot aiempaa suuremmalta osin palveluita käyttäviltä asianosaisilta perittävin maksuin.

Tuomioistuinten rahoitusasema ei parane maksuja korottamalla, koska tuomioistuinten määrärahamomentit eivät valtion talousarvioissa ole nettobudjetoituja. Mikäli tuomioistuinten rahoitusasemaa halutaan parantaa tavoitteen mukaisesti, se on tehtävä nostamalla toimintamäärärahoja. Lisäksi summaaristen asioiden siirtäminen ulosottoon tarkoittaa sitä, että oikeudenkäyntimaksuista saatavat tulot putoavat 78 prosenttia, mitä menetystä korotetuilla ja alaltaan laajennetuilla oikeudenkäyntimaksuilla ei tulla kattamaan.

Lakimiesliitto katsoo, että maksujen ohjausvaikutus voi vähentää sellaisia oikeudenkäyntejä, joissa tarkoituksena on esimerkiksi kiusanteko, viivytys tai muu oikeusturvaan liittymätön tavoite. Nämä jutut aiheuttavat nykyisellään huomattavan paljon työtä, vaikka ne ratkaistaisiin kirjallisessa valmistelussa. Tuomioistuinmaksujen kohdalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, etteivät maksut muodosta estettä oikeuteen pääsylle (access to court) ja siten myös oikeuden saatavuudelle (access to justice). Maksujärjestelmää uudistettaessa on huomiota kiinnitettävä myös maksujen ohjaavuuteen siten, että ne ohjaavat käyttäytymistä sovintoon ja asioiden ratkaisemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lakimiesliiton näkemyksen mukaan maksujen säilyttäminen porrastettuina ratkaisuvaiheen mukaan parantaisi niiden ohjaavaa vaikutusta.

Etukäteen maksettava käsittelymaksu

Lakimiesliitto kannattaa voimakkaasti etukäteismaksun käyttöönottoa Suomessa. Ennakkomaksun käyttöönotto vähentäisi nimenomaisesti sellaisia oikeudenkäyntejä, joiden tavoitteet eivät liity oikeusturvaan.  Asiaa koskevaa valmistelua on kiirehdittävä siten, että etukäteismaksut voidaan ottaa huomioon myös AIPA-hankkeen valmistelussa alusta saakka. Lakimiesliitto katsoo, että etukäteismaksut tulee ottaa käyttöön vasta sitten, kun AIPA- ja HAIPA-järjestelmät ovat käytössä ja järjestelmissä on toimivat perintää ja takaisinmaksua varten tarvittavat ominaisuudet.

Maksujen porrastaminen

Lakimiesliiton näkemyksen mukaan tuomioistuinmaksujärjestelmän tulee myös kannustaa osapuolia sovintoon ja asioiden ratkaisemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ohjausvaikutuksen kannalta on ongelmallista, että ratkaisuvaiheeseen sidotuista porrastetuista maksuista ollaan luopumassa. Porrastamaton maksu ei kannusta aikaiseen sovintoon ja ratkaisuun.  Koska maksuilla on myös tarkoitus kattaa tuomioistuimen toiminnasta aiheutuvia menoja aiempaa suuremmalta osin, olisi luontevaa, että palvelujen käytön laatu ja laajuus vaikuttaisivat maksun suuruuteen. Tuomioistuinmaksu voitaisiin jatkossakin porrastaa ainakin käräjäoikeuksissa käsittelyn keston mukaan. Vaikka ennakkomaksua alettaisiin periä, porrastus on edelleen mahdollista ilman hankalia takaisinmaksujärjestelmiä siten, että ennakkomaksu kattaisi kirjallisen menettelyn, ja mahdollisesta suullisesta käsittelystä perittäisiin maksu jälkikäteen.

Tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentaminen

Hallinto- ja erityistuomioistuinten kohdalla mietinnössä esitetään perustavanlaatuisia muutoksia suomalaiseen järjestelmään, jossa lähtökohtana on ollut se, että viranomaisten päätöksiin tulee voida hakea muutosta ilman esteitä riippumattomalta tuomioistuimelta. Vaikka maksujen ohjausvaikutusta on vaikea arvioida, katsoo Lakimiesliitto, että maksut todennäköisesti vähentäisivät sellaisten asioiden käsittelyä, jossa valittajana on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta ne eivät välittömästi koske.  Myös pysäköintimaksupäätöksiin ja ajoneuvojen siirtomaksuihin liittyvien valitusten väheneminen olisi todennäköistä. Haittapuolena maksujen käyttöalan laajentamisesta voi olla hallinto-oikeuden päätösten ohjausvaikutuksen heikkeneminen.

Niiden sosiaaliasioiden, jotka koskevat välittömästi yksilön etua ja oikeutta perusturvaan perusoikeutena, jättäminen maksujen ulkopuolelle on perusteltua.

Yleisten tuomioistuinten kohdalla Lakimiesliitto katsoo, että lähestymiskieltohakemusten ottaminen maksun piiriin on perusteltua, koska hakemuksia tehdään usein kevyin perustein ja peruutetaan sellaisessa vaiheessa, jossa tuomioistuin on tehnyt jo työtä asian eteen.

Maksujen taso

Lakimiesliitto katsoo, että ehdotettu maksujen taso on yksityishenkilöiden osalta yleisissä tuomioistuimissa varsin korkea. Koska maksuista on ehdotuksen perusteella mahdollisuus vapautua varattomuuden perusteella, ei maksuja voi lähtökohtaisesti nähdä esteenä oikeusturvan saatavuudelle.

Lakimiesliitto huomauttaa, että markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden maksutaso voi olla varsin korkea pienille ja keskisuurille yrityksille. IPR-asioiden osalta markkinaoikeuden toiminta on vielä vakiintumatonta ja toiminnasta pitäisi olla enemmän kokemusta ennen maksutason voimakasta korottamista. 

Hakemusasioiden maksut

Mietinnössä ehdotetaan kaikkien indispositiivisten hakemusasioiden käsittelymaksun korotusta 250 euroon. Näihin asioihin sisältyisi myös mm. huolto- ja tapaamisoikeusasiat. Lakimiesliitto katsoo, että myös näiden asioiden maksullisuus on perusteltua, mutta maksu pitäisi porrastaa myös näissä asioissa ratkaisuvaiheen mukaan. 

Ladattavat tiedostot: