(14.4.2014) Lausunto oikeusministeriölle HE vakuutusoikeuslain muuttamiseksi

Lausunto: Hallituksen esitys vakuutusoikeuslain muuttamiseksi

Lakimiesliitto pitää myönteisenä, että vakuutusoikeuden toimintaa kehitetään ja oikeudenkäyntimenettelyissä havaittuihin puutteisiin pyritään löytämään ratkaisuja. Vakuutusoikeuden toiminnassa ja yleisemmin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhaussa on havaittu ongelmalliseksi erityisesti oikeudenkäyntien viivästyminen, ratkaisujen niukka perusteleminen sekä suullisten käsittelyiden vähäisyys. Lakimiesliitto viittaa tältä osin esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisuihin 2014:8 ja 2013:8, jotka tosin kuvaavat vain osittain vakuutusoikeuden toimintaa, sillä valtaosassa käsittelemissään asioissa vakuutusoikeus on ainoa ja ylin tuomioistuin eikä päätöksistä ole valitusoikeutta KKO:een tai KHO:een.

Hallituksen esityksessä on tehty useita kannatettavia ehdotuksia vakuutusoikeudessa sovellettavan menettelyn tehostamiseksi. Lakimiesliitto toteaa kuitenkin, että ehdotetuilla tehostamistoimilla ei pystytä ratkaisemaan lopullisesti vakuutusoikeuteen liittyviä ongelmia etenkään oikeudenkäyntien viivästymisen osalta, joka aiheutuu osittain vakuutusoikeuden niukoista resursseista asiamääriin nähden. Sosiaaliturvan muutoksenhakumenettelyn keskeisenä ongelmana, joka väistämättä heijastuu suoraan myös vakuutusoikeuden toimintaan, voidaan pitää sitä, että asiat käsitellään ensi asteessa muutoksenhakulautakunnissa ja ensimmäinen sekä usein ainoa tuomioistuinkäsittely tapahtuu vasta vakuutusoikeudessa. Esimerkiksi suullisen käsittelyn toimittaminen on yleensä tarkoituksenmukaisempaa ensimmäisessä asteessa eikä vasta muutoksenhakuvaiheessa. Lakimiesliitto pitää perusteltuna, että vakuutusoikeutta ja sosiaaliturvan muutoksenhakumenettelyä arvioidaan jatkossa vielä osana koko tuomioistuinlaitosta koskevia kehittämishankkeita, joita on ja tulee olemaan vireillä oikeusministeriössä. Tässä yhteydessä on tarpeen arvioida, missä määrin erityistuomioistuimelle on aidosti tarvetta ja miten sosiaaliturvan muutoksenhaku tulee järjestää osana tuomioistuinlaitoksen kokonaisuutta.

Lakimiesliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia pääosin perusteltuina. Kokoonpanojen keventäminen yksinkertaisemmissa asioissa ja joustavuuden lisääminen kokoonpanon määräytymisessä ovat kannatettavia samoin kuin ulkopuolisten lääkärinlausuntojen käytön lisääminen. Jotta ulkopuolisia lääkärinlausuntoja myös tosiasiassa hankittaisiin, voitaisiin lakiin lisätä säännös siitä, että asianosainen voi esittää pyynnön ulkopuolisen lääkärin lausunnon hankkimisesta. Lisäselvityksen toimittamisen rajaaminen on niinikään perusteltua, mutta rajaaminen pitäisi olla mahdollista ennen ratkaisupäivää, joka ei edes ole asianosaisten tiedossa. Tarkoituksenmukaisempi ajankohta olisi joko valituksen toimittamisen määräaika tai tietty aikamäärä siitä lukien (esim. 2 kuukautta), josta vakuutusoikeus voi tarvittaessa poiketa, mikäli katsoo lisäselvityksen antavan siihen aiheen. Lakimiesliitto kannattaa myös lääkärijäsenten rekrytoimisen suorittamista avoimella menettelyllä sekä sidonnaisuuksien ilmoittamista, joka lisäisi menettelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Helsingissä 14.4.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: