Uutisen päiväys

24.04.2019← Takaisin

Hae opiskelijaedustajaksi Lakimiesliiton valiokuntiin kaudelle 2019-2020!

Lakimiesliiton valiokunnissa opiskelijaedustajilla on mahdollisuus päästä osallistumaan liiton työskentelyyn ja tuomaan esille opiskelijoiden näkökulmaa. Valiokunnissa pääse näköalapaikalle esimerkiksi yksityisen sektorin työelämäasioihin, tai oikeuspoliittiseen vaikuttamiseen!
--
I Juristförbundets utskott har studeranderepresentanterna möjlighet att delta i förbundets arbete och föra fram studerandenas synvinkel. I utskotten får man en god inblick i privata sektorns arbetslivsfrågor eller i hur rättspolitisk lobbyverksamhet bedrivs!

Hae opiskelijaedustajaksi Lakimiesliiton valiokuntiin!

Lakimiesliitossa toimii useita hallituksen alaisia valiokuntia, joissa myös oikkareilla on edustus. Valiokuntien opiskelijajäseneksi voi hakea kuka tahansa Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Valiokunnissa on mahdollisuus päästä tutustumaan lakimieskunnan edunvalvontatyöhön, saada uutta näkökulmaa eri sektorien ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutustua Lakimiesliiton valiokunnissa toimiviin lakimiehiin.

Toiminnasta kiinnostuneen on mahdollista hakea useampaa valiokuntapaikkaa, mutta voi tulla valituksi vain yhteen. Hakiessaan useampaan kuin yhteen valiokuntaan on laitettava hakemansa paikat prioriteettijärjestykseen. Valinnoissa hakijalta edellytetään erityisesti motivaatiota ja intoa valiokunnan ja Lakimiesliiton toimintaan. Tämän lisäksi eduksi lasketaan mm. valiokunnan toiminta-alueen aiempi tuntemus, aiempi kokemus Lakimiesliitosta ja sen toiminnasta sekä kokemus järjestötoiminnasta. Valinnoissa huomioidaan myös alueellinen edustavuus. Valiokunnan opiskelijajäsen toimii yhteistyössä opiskelija-asiamiesten ja opiskelijavaliokunnan kanssa. Opiskelijaedustajat ovat osa Lakimiesliiton oikkarivaikuttaja-tiimiä ja pääsevät halutessaan osallistumaan liiton opiskelijatoiminnan toteuttamiseen.


Haussa olevat valiokuntien opiskelijapaikat

Julkisen sektorin valiokunta - 1 opiskelijajäsen, 1 varaopiskelijajäsen
Jäsenpalveluvaliokunta - 1 opiskelijajäsen
Tulevaisuusvaliokunta - enintään 3 opiskelijajäsentä
Oikeuspoliittinen valiokunta - 1 opiskelijajäsen
Yksityissektorin valiokunta - 1 opiskelijajäsen
 

Hakumenettely ja valiokuntakausi

Opiskelijaedustajat valitaan vuoden kestävälle kaudelle. Kausi alkaa 1.7.2019 ja päättyy 30.6.2020. Valiokunnat kokoustavat syksyllä ja keväällä keskimäärin kerran kuussa. Kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkioita ja mahdolliset matkakulut kokouksiin korvataan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen opiskelijat@lakimiesliitto.fi viimeistään 22.5.2019 . Lähetä viesti otsikolla ”Valiokuntahaku 2019”. Valinnat tekee Lakimiesliiton hallitus kesäkuun kokouksessaan opiskelijavaliokunnan esityksestä.


Tietoa valiokuntien toiminnasta

Tulevaisuusvaliokunta 
Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa lakimiesidentiteetin vahvistaminen, Lakimiesliiton imagon kehittäminen, tutkimustoiminnan seuranta ja kehittäminen sekä koulutuspoliittinen edunvalvonta. Valiokunta seuraa ja vaikuttaa oikeustieteelliseen peruskoulutukseen, oikeustieteellisen koulutuksen sisältöön ja määrään sekä alan täydennyskoulutukseen.

Yksityissektorin valiokunta
Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin. Valiokunnan tehtävänä on mm. vaikuttaa neuvottelu- ja sopimustoimintaan, tehdä tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja sekä linjata, seurata ja tarvittaessa päättää yksityissektorin lakimiesten edunvalvonnasta.

Julkisen sektorin valiokunta 
Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin.

Oikeuspoliittinen valiokunta
Valiokunta vastaa lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.

Jäsenpalveluvaliokunta
Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa eli muun muassa aluetoimintaa, jäsenistölle kohdistuvaa koulutusta, jäsenhankintaa, jäsenetuja ja jäsenpalveluasioita sekä jäsentapahtumia.
 

Jäitkö kaipaamaan jotain tietoa valiokunnista tai opiskelijaedustajan tehtävistä? Lisätietoja saat opiskelija-asiamiehiltä Veli-Matti Tikkaselta tai Linnea Viherkentältä (opiskelijat@lakimiesliitto.fi).

 

************************************************************************************

Sök till studeranderepresentant i Juristförbundets utskott!

I Juristförbundet fungerar flera olika utskott, i vilka det förutom juristmedlemmar också finns studeranderepresentation.  Alla som är studerandemedlemmar i Finlands Juristförbund har behörighet att ansöka om att bli studeranderepresentanter i ett utskott. I utskotten har man som studerandemedlem en unik möjlighet att bekanta sig med juristkårens intressebevakningsarbete, få nya synvinklar på aktuella frågor inom olika sektorer samt lära känna jurister som är verksamma inom Juristförbundet.

Om sökanden så vill, kan han eller hon samtidigt ansöka om lediganslagna platser i flera utskott. Man kan dock väljas till endast en plats i ett utskott. Ifall sökanden söker till flera utskott bör han eller hon rangordna sina ansökningsmål i prioritetsordning. Vid valet av representanter betonas särskilt motivation och iver att delta i utskottets och Juristförbundets verksamhet. Dessutom ses tidigare kunskap om utskottets verksamhetsområde som en fördel. Även tidigare erfarenhet av Juristförbundet och dess verksamhet samt erfarenhet av föreningsverksamhet ses som fördelar. I valet av representanter beaktas olika områdens representation. Utskottens studerandemedlemmar verkar i samarbete med studerandeombudsmännen samt studerandeutskottet (OVK). Studerandemedlemmarna är en del av Juristförbundets nätverk av juridikstuderande och får delta i förverkligandet av Juristförbundets studerandeverksamhet.

 

Lediganslagna utskottsplatser för studerande

Offentliga sektorns utskott              - 1 studerandemedlem, en suppleant
Utskottet för medlemsservice         - 1 studerandemedlem
Framtidsutskottet                             - inte mer än 3 studerandemedlemmar
Rättspolitiska utskottet                    - 1 studerandemedlem
Privata sektorns utskott                   - 1 studerandemedlem

Ansökningsförfarandet och verksamhetsperioden

Studeranderepresentanterna väljs för en period på ett år. Perioden börjar 1.7.2019 och tar slut 30.6.2020. Utskotten har möte ca en gång i månaden på hösten och på våren. Det betalas ut mötesarvoden för mötena och eventuella resekostnader till mötena ersätts.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till adressen opiskelijat@lakimiesliitto.fi senast 22.5.2019 . Rubricera mejlet ”Utskottsansökan 2019”. Juristförbundets styrelse väljer representanterna på sitt möte i juni på förslag av studerandeutskottet.

 

Information om utskottens verksamhet

Framtidsutskottet
Utskottets uppgift är att producera information och initiativ för att stöda förbundets långsiktiga planering och riktning. Till utskottets uppgifter hör bland annat att stärka juristidentiteten, att utveckla Juristförbundets image, att följa upp och utveckla forskningsverksamheten samt utbildningspolitisk intressebevakning.  Utskottet följer med och påverkar den juridiska grundutbildningen, den juridiska utbildningens innehåll och omfattning samt branschens vidareutbildning.

Privata sektorns utskott
Utskottet verkar för de professionella, ekonomiska och samhälleliga intressena för förbundets medlemmar som arbetar inom den privata sektorn. Utskottets uppgift är bl.a. att påverka förhandlings- och avtalsverksamheten, vid behov göra initiativ och ge utlåtanden samt dra upp linjer för, följa upp och besluta om intressebevakningen för jurister inom den privata sektorn.

Offentliga sektorns utskott 
Utskottet påverkar avtalsverksamheten inom den offentliga sektorn samt universitetens avtalsverksamhet. Utskottets uppgift är också att verka för de professionella, ekonomiska och samhälleliga intressena för medlemmarna inom den offentliga sektorn.

Rättspolitiska utskottet 
Utskottet ansvarar för beredningen av utlåtanden gällande lagstiftningsprojekt samt för beredningen och planeringen av övriga rätts- och samhällspolitiska ärenden.

Utskottet för medlemsservice
Utskottet utvecklar och koordinerar förbundets medlemsserviceverksamhet, dvs. bland annat den lokala verksamheten, utbildningarna som ordnas för medlemmarna, medlemsanskaffningen, medlemsförmånerna och medlemsevenemang.

 

Funderar du på någonting gällande utskotten eller studeranderepresentanternas uppgifter i utskotten? Tveka inte att ta kontakt med studerandeombudsmännen Veli-Matti Tikkanen och Linnea Viherkenttä för mera information (opiskelijat@lakimiesliitto.fi)!