Muista työsopimuksessa

Vinkkejä työsopimuksen solmimiseen

Mikä  työsopimus on?

Työsopimuksella työsuhteen osapuolet sopivat, millä  ehdoilla työntekijä myy työpanoksensa ja vapaa-aikansa työnantajan käyttöön.

Työehtojen sisältöön vaikuttavat työlainsäädäntö (tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki), mahdollinen työehtosopimus/virkaehtosopimus (TES/VES) sekä työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus.

Työsopimus kannattaa tehdä aina ehdottomasti kirjallisena! Suullinen sopimus on pätevä, mutta sovittuja asioita voi olla vaikea jälkikäteen todentaa ilman niiden kirjaamista. Jos menet valtiolle tai kunnalle töihin, saat yleensä virkamääräyksen joka korvaa työsopimuksen. Tällöin virkasuhteesi ehdot tulevat suoraan Valtion/Kunnan virkaehtosopimuksesta (myös määräaikaisissa virkasuhteissa). Virkasuhteissa omiin työnteon ehtoihin ei käytännössä ole kovinkaan paljon mahdollista vaikuttaa.

Kuinka voin valmistautua työsopimuksen tekemiseen?

Ota selvää, mikä on yleinen palkkataso vastaavissa tehtävissä koulutuksellasi ja opintopisteilläsi. Lakimiesliiton palkkasuosituksesta saat hyvää taustatukea palkkaneuvotteluihin. Voit olla myös yhteydessä Lakimiesliittoon avun saamiseksi.

Monessa yrityksessä sovelletaan usein samoja työsuhteen ehtoja kaikkiin samaan työtä tekeviin opiskelijoihin, kesätyöntekijöihin ja harjoittelijoihin. Mieti kuitenkin omat reunaehtosi. Onko tärkeämpää saada tiettyä työkokemusta kuin hyvää palkkaa? Kovin paljon alle normaalin palkkatason ei kuitenkaan kannata työpanostaan myydä.

Tiukkojen opiskelurupeamien välillä tekee mieli lomaillakin. Jos haluat pitää esimerkiksi kesällä hieman vapaata, kannattaa keskustella palkallisesta tai palkattomasta lomasta.

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on syytä  tarkistaa, ettei siihen jää epäselvyyksiä. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Lakimiesliittoon, mikäli jokin kohta askarruttaa. Mitään neuvotteluissa tai keskusteluissa esiin tulleita työsuhteen ehtoja ei kannata jättää myöhemmin sovittaviksi. Yhteisen näkemyksen löytäminen allekirjoittamisen jälkeen voi osoittautua vaikeaksi.

Nyrkkisääntö: Älä allekirjoita mitään mitä et ymmärrä.

Tarkista, että ainakin nämä  seikat käyvät ilmi työsopimuksesta.

 • Työsopimuksen osapuolet 
 • Työnteon alkamisajankohta 
 • Työsopimuksen laatu
 • Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Jos määräaikainen, niin määräaikaisuuden peruste tulee käydä ilmi. 
 • Työntekopaikka 
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät 
 • Palkka ja muut mahdolliset vastikkeet (rahapalkka ja luontoisedut) 
 • Palkanmaksukausi (milloin palkka maksetaan) 
 • Säännöllinen työaika 
 • - Ylitöiden korvaamisesta on suositeltavaa mainita jotain. Vaikka ei mainittaisi, tulee ylityöt korvata joka tapauksessa työaikalain 
 • mukaisesti. 
 • Vuosiloman määräytyminen (yleensä ”vuosilomalain mukaisesti”) 
 • - Maksetaanko lomaraha? Lomarahaa ei vuosilomalain nojalla ole pakko maksaa. 
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste (yleensä ”työsopimuslain mukaisesti”) 
 • Sovellettava työehtosopimus eli TES (jos sovelletaan) 
 • Allekirjoitukset (molemmille osapuolille omat kappaleet sopimuksesta)

Myös näistä  voidaan sopia (ei pakollista):

 • Koulutus 
 • Matka-ajan palkka ja matkakustannusten korvaaminen 
 • Eläke-, matka- ja muut vakuutukset 
 • Kertausharjoitusajan palkka (usein työehtosopimuksissa, jos sellainen soveltuu)
 • Salassapito- ja kilpailukieltoklausuulit
 • Erityisesti erilaiset kilpailukieltosopimukset ovat aina työntekijän asemaa heikentäviä, joten niihin kannattaa suhtautua varauksella. Erityisesti sopimussakkoihin sitoutumista tulee välttää.
 • Salassapitosopimus: tiettyjen asioiden salassa pitäminen työsuhteen päättymisen jälkeen.
 • Kilpailukieltosopimus: et saa mennä kilpailijalle töihin tai perustaa kilpailevaa yritystoimintaa tiettyyn aikaan työsuhteesi jälkeen. Kilpailukieltosopimuksen pätevyydelle on työsopimuslaissa säädetty tietyt vaatimukset.
 • Lisätietoa salassapito- ja kilpailukieltosopimuksista saat esimerkiksi Lakimiesliiton nettisivuilla olevasta Työsuhdeoppaasta. Voit myös olla yhteydessä Lakimiesliittoon mikäli törmäät tällaisiin klausuuleihin ja asia ihmetyttää.

Lakimiesliiton suositus työsuhteen vähimmäisehdoista

Useat työehtosopimuksissakin sovitut työsuhteen ehdot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä. Lakimiesliitto on laatinut listan tällaisista yleisesti vakiintuneista ehdoista erityisesti työehtosopimuksettomilla aloilla työskenteleviä jäseniään varten. Vähimmäisehtoihin kannattaa tutustua ja viitata niihin tulevissa työsopimusneuvotteluissa.

Muutama pointti

Määräaikaisissa työsopimuksissa tulee lukea työsuhteen päättymisajankohta sekä määräaikaisuuden syy (esim. sijaisuus, harjoittelu, kesätyö). Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, ellei siitä nimenomaan erikseen työsopimuksessa sovita.

Kesätöissä tai muissa lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa ei yleensä ole koeaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ehtoihin se taas sisällytetään hyvin usein. Sen aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Jos koeajasta ei kirjallisesti ole työsopimuksessa sovittu, ei sellaista ole.

Mikäli työsuhteessa sovelletaan jotain työehtosopimusta (TES), on tieto siitä mainittava työsopimuksessa. Kysy työnantajalta, minkä alan TES heillä on käytössä. Jos mitään TESiä ei sovelleta (esim. asianajotoimistoissa), kannattaa työsopimukseen kirjata kaikki ne seikat, jotka ovat sinulle tärkeitä, esimerkiksi lomaraha ja matkakustannusten korvaukset.