Oikkarin työelämän muistilista

Tämä lista on laadittu muistuttamaan oikkareita työnhakuun ja työsuhteisiin liittyvistä seikoista. Listassa luetellut kohdat perustuvat Lakimiesliiton vuosittain tekemään oikkareiden työkyselyyn ja kyselystä ilmenneisiin opiskelijoiden työelämässä kohtaamiin ongelmiin. Tarkoituksena on selkeyttää työelämässä noudatettavia, hyvän tavan mukaisia pelisääntöjä.

1. Haku- ja rekrytointiprosessi

Hyvään rekrytointiprosessiin kuuluu, että hakijat pidetään ajan tasalla hakuprosessin etenemisestä. On tärkeää, että hakijoita tiedotetaan asianmukaisesti, kun rekrytointipäätökset on tehty sekä myös siitä, millä perusteilla valintoihin päädyttiin. Työnantajan tulisi antaa yksilöllistä palautetta rekrytointiprosessista hakijan sitä pyytäessä. Hyvin hoidettu rekrytointiprosessi luo hakijoille positiivisen mielikuvan työnantajasta.

2. Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus tulisi aina tehdä kirjallisesti, olipa kyse kuinka pitkästä työsuhteesta tahansa.  Kun sovitut asiat on kirjattu ylös, molemmat osapuolet tietävät, millä ehdoilla työtä on sovittu tehtävän. Työntekijän on olennaista ymmärtää, mihin on sitoutumassa. Esimerkiksi on hyvä muistaa, että määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, ellei irtisanomisen mahdollisuudesta ole nimenomaisesti sovittu.

3. Palkkaa maksettava tehdystä työstä

Lähtökohta kaikessa työssä - myös opiskelijoiden tekemässä - on, että tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Lakimiesliiton palkkasuositukset toimivat hyvänä ohjeena ja apuna palkkatoivetta esitettäessä ja palkasta neuvoteltaessa. Jo työnhakuvaiheessa kannattaa tutustua palkkasuosituksiin; selvitysten mukaan suosituksiin vetoajien mediaanipalkka on yleistä palkkamediaania korkeampi. Omaa osaamista ei kannata myydä liian halvalla, vaan kannattaa rohkeasti pyytää palkkaa, joka vastaa työn vaativuutta ja yleistä palkkakehitystä alalla.

Huom! Ainoastaan hyvin harvoissa poikkeustilanteissa palkattomuus voi olla perusteltavissa. Niissä poikkeustilanteissa, joissa ei makseta palkkaa harjoittelusta, harjoittelujakson tulee olla selkeä oppimiskokonaisuus, jossa harjoittelijalle on määritetty tietyt oppimistavoitteet. Harjoittelun tulee olla ajallisesti rajattu, hyvin lyhyt jakso, jonka aikana harjoittelija saa jatkuvaa asetettuja oppimistavoitteita tukevaa ohjausta. Palkaton harjoittelu ei voi sisältää itsenäistä työskentelyä, eikä harjoittelijalla tule korvata työnantajan työvoimatarvetta.

4. Työhön perehdytys

Työnantajan tulee huolehtia työntekijän riittävästä perehdyttämisestä työhön sekä työyhteisön käytänteisiin. Hyvä käytäntö on nimetä työntekijälle tuutori, joka opastaa ja neuvoo, ja jonka puoleen työntekijä voi tarvittaessa kääntyä.

5. Työaika

Lähtökohtaisesti työsuhteissa sovelletaan työaikalakia. Työnantajan määräämästä ja työntekijän suostumuksesta tehdyt ylityöt tulee korvata työaikalain edellyttämällä tavalla. Jos työpäivän pituus on yli kuusi tuntia, työntekijällä on oikeus pitää lounastauko.

6. Työhyvinvointi

Omasta jaksamisestaan tulee pitää huolta, sillä opiskelun ja työnteon yhteen sovittaminen voi muodostua raskaaksi. Työnantajan kanssa kannattaa ylläpitää avointa dialogia työssä jaksamisesta ja erityisesti viestiä silloin, kun työnteko kuormittaa liikaa. Työhyvinvointiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä työpaikan työsuojeluvastaavaan.

7. Työtodistus

Työnantajan on työsuhteen päätyttyä annettava työntekijän pyynnöstä kirjallinen työtodistus. Todistukseen voi pyytää työsuhteen keston ja työtehtävien laadun lisäksi työnantajan arviota työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistusta kannattaa pyytää välittömästi työsuhteen päättyessä.

***

Lakimiesliitto palvelee

Muista, että Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvonnan puoleen voi kääntyä milloin tahansa. Neuvontapalvelu on oikkareiden käytettävissä samalla tavalla kuin valmistuneidenkin jäsenten kohdalla. Tukea voi saada myös Lakimiesliiton julkaisemasta suosituksesta työsuhteen vähimmäisehdoista sekä Akavan harjoittelusuosituksista

 

Julkaistu 15.2.2018