Juridisk expertis

Vi är experter på juridik. Vi vet att ett fungerande rättsväsende är förutsättningen för en reell rättssäkerhet, som i sin tur främjar demokratin och säkrar samhällsfreden.

Vad innebär det då i praktiken? Vi avger utlåtanden i rättspolitiska frågor och håller kontakt med både opinionsbildare och medier. Vi påtalar missförhållanden som annars inte skulle uppmärksammas. Det är viktigt för oss att lagberedningen är öppen och högklassig, att rättsväsendet har tillräckliga resurser och att medborgare och sammanslutningar får snabb service i tviste- och
brottmål. En faktisk rättssäkerhet innebär att processerna inte drar ut på tiden i onödan.