Rabatter

Rabatter

Medlemsavgift med rabatt 186 euro (inkluderar medlemsavgift i Juristernas arbetslöshetskassa).
1. Nyutexaminerade medlemmar får rabatt från examensdagen i tre år framåt (inget intyg över examen behövs).

2. Moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet
- kopia av FPA:s beslut om moderskapsdagpenning eller föräldradagpenning.
- arbetsgivarens intyg över vårdledighetsperiod

3. Arbetslös
- intyg från arbetslöshetskassa, FPA eller arbets- och näringsbyrån

4. Studerande i huvudsyssla, som inte förvärvsarbetar
- intyg från läroanstalt/arbetsgivare

5. Alterneringsledighet
- kopia av avtal om alterneringsledighet

6. Sjukdom (över 2 mån)
- kopia av sjukintyg

7. Domstolspraktik (auskultering)
- kopia av skriftligt förordnande

8. Stadigvarande utrikes boende
Skriftlig ansökan. För att få rabatt krävs att en utrikes adress förts in i medlemsregistret.

Rätten till rabatt på medlemsavgiften gäller under de månader som ovanstående rabattgrund existerar.
Rabatt ska sökas senast den 15 december innevarande år, då en ovanstående rabattgrund aktualiserats.

Vid ansökan om rabatt på medlemsavgift ska intyg över nämnda grund bifogas.

Övriga rabatter

9. Make/maka eller samborabatt (=personer som levt i äktenskapsliknande förhållanden under skattåret i samma hushåll utan att ingå äktenskap, som tidigare varit gifta eller som har eller har haft ett gemensamt barn)
- om båda makarna eller samboförhållandets parter hör till Juristförbundet och betalar hela medlemsavgiften och samma hushåll mottar bara ett exemplar av tidningen Lakimiesuutiset, beviljas ena parten 10 procents rabatt som make/maka eller part i samboförhållande (inte på arbetslöshetskassans andel).
- skriftlig ansökan

10. Professorer och forskare
Med förbundet Professori- och Tieteentekijöiden liitto har avtalats om dubbelmedlemmarnas medlemsavgifter och -25 procents rabatt på hela medlemsavgiften (inte arbetslöshetskassans andel).

11. Ålderspension
En ålderspensionär betalar 120,00 euro i medlemsavgift (inkluderar inte medlemsavgift i Juristernas arbetslöshetskassa).

12. Företagarens medlemsavgift 300 euro
Av den som är företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa debiteras inte avgift till löntagarens arbetslöshetskassa. Avgiften tolkas dock som fullständig avgift.

Medlemsavgiften till Juristernas arbetslöshetskassa (53 euro) som ingår i den fullständiga medlemsavgiften debiteras inte personer, som själv försäkrat sig i någon annan arbetslöshetskassa eller har försäkrats i ett EU/ETA-land eller avtalslands arbetslöshetssystem eller som utifrån Folkpensionsanstaltens intyg jobbar utomlands och som enligt den boendebaserade socialskyddslagstiftningens tillämpningsområde inte anses bo i Finland och inte höra till Finlands socialskyddssystem.

Befrielse från medlemsavgift
En rättsnotarie befrias efter eget meddelande från medlemsavgift, om denne som huvudsyssla studerar till juris magister och hör till Juristförbundet som studerandemedlem i juris studerandenas förening som är Juristförbundets medlemsförening.

En medlem som utför värnplikt eller civiltjänstgöring befrias från medlemsavgift efter eget meddelande i högst ett år.