Muutoksia työ- ja työttömyysturvalainsäädännössä koronatilanteen vuoksi

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet esityksen maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttaman talouden kriisissä. Hallitus on ilmoittanut, että työmarkkinajärjestöjen ehdotus tullaan pääosin toteuttamaan. Toimet toteutetaan määräaikaisina.

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin koronaviruksen vuoksi tehdyt väliaikaiset muutokset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Muutosten voimassaolon päätyttyä palataan noudattamaan tavallisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön

Työsopimuslain ja yhteistoimintalakiin tehtävät väliaikaiset muutokset ovat voimassa 1.4.–31.12.2020. Muutokset koskevat lomautusilmoitusaikojen ja yhteistoimintaneuvotteluiden keston lyhentämistä, määräaikaisen työntekijän lomauttamista, koeaikapurkua ja takaisinottovelvollisuutta. 

  • YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa lyhennettiin nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta molemmissa 5 päivään  
  • Työsopimuslain mukaista lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin nykyisestä 14 päivästä 5 päivään 
  • Lomautusoikeus saatettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, jolloin työntekijällä on lomautustilanteessa oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus päättää työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta  
  • Koeaikapurku on mahdollinen myös tuotannollisilla ja taloudellisella perusteella  
  • Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työnantajan takaisinottovelvollisuus nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen.

Lisäksi 1.4.2020 tuli voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, jonka mukaan lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. 

Työttömyysturvalainsäädännön väliaikaiset muutokset

  • Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan  
  • Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana  
  • Työttömyysturvalain väliaikainen muutos siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin kun lomautuksesta on sovittu  
  • Työttömyysturvan työssäoloehtoa lyhennetään kriisitilanteessa 13 viikkoon. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa. 

Lait tulevat voimaan 15.4.2020, ja ne olivat alun perin voimassa 6.7.2020 saakka. Työttömyysturvan edellytyksistä voit lukea tarkemmin työttömyyskassan sivulta

Lisää väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin

Työttömyysturvalaki on väliaikaisesti muutettu siten, että osa-aikatyön aikainen suojaosa nousee väliaikaisesti 500 euroon. Lisäksi ehdotetaan, että liikkuvuusavustusta voisi saada entistä lyhyemmän työmatkan perusteella.

Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan, kun henkilö on osa-aikatyössä, keikkatyössä, harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Suojaosan suuruus on normaalisti 300 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen ehdotuksen mukaan liikkuvuusavustusta voisi saada työn ajalle, jos edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Nykyisin liikkuvuusavustusta voi saada, jos edestakainen työmatka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Liikkuvuusavustuksen saaminen helpottuisi siis kokoaikatyötä tekevillä.

Väliaikainen laki oli alunperin voimassa 31.10.2020 asti, mutta hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin vuoden loppuun asti.

Edelleen hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatkettaisiin maaliskuun loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle olisi 500 euroa 31.3.2021 asti. Tällä hetkellä suojaosan korotus on säädetty päättymään vuoden loppuun mennessä.

Koonti kaikista ajantasaisista muutoksista löytyy Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n sivuilta ja lisätietoja saa aina omasta työttömyyskassasta.

Väliaikaisia muutoksia myös työehtosopimuksissa

Lainsäädäntömuutosten lisäksi väliaikaisista muutoksista on sovittu myös työmarkkinajärjestöjen kesken alakohtaisissa työehtosopimuksissa, esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa muutoksista on sovittu lisäpöytäkirjalla. Työehtosopimusmääräyksillä on ristiriitatilanteissa etusija lainsäädäntöön nähden.    

Väliaikainen tuki koronan vuoksi palkatta työstä poissaolevalle 

Eduskunta hyväksyi 24.4 esityksen laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta (HE 51/2020 vp). Lain perusteella korvataan vanhemmalle aiheutuvaa palkan menetystä silloin, kun vanhempi on noudattanut hallituksen poikkeusoloissa antamia koronavirusepidemian torjumiseen liittyviä suosituksia varhaiskasvatuksessa olevan tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutetun lapsen hoidosta kotona.

Etuutta maksettaisiin myös niille ulkomailta Suomeen saapuville, jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa. Etuuden määrä olisi 28,94 euroa arkipäivältä ja sitä voi hakea Kelalta. Laki sovelletaan 16.3 alkaen ja se olisi voimassa 31.8.2020 saakka.    

Muita uusia väliaikaisia muutoksia lainsäädännössä koronaepidemian vuoksi

Koronaepidemian vuoksi säädetään pikaisella aikataululla uusia väliaikaisia lakeja ja esimerkiksi työttömyysturvaan on edelleen tulossa muutoksia. Koronaepidemia on aiheuttanut poikkeuksellisen suuren yhtäaikaisen työttömyysetuushakemusmäärän työttömyyskassoille ja Kelaan. Tästä syystä hallitus on esittänyt muutoksia, joilla saataisiin helpotetuksi toimeenpanoa ja nopeutettua asian käsittelyä (HE 61/2020 vp).  

Esityksen mukaan työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Tätä koskeva laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin koronaepidemian vuoksi tulee voimaan 11.5 ja on voimassa 31.10.2020 asti. Esitys sisältää myös muutoksia, jotka koskevat eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita ja työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä koskevia edellytyksiä. Muistathan, että työttömyyskassa neuvoo työttömyysturvan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.
Lue lisää Lakimiesten työttömyyskassasta 


 

Muistathan, että työ- ja virkasuhdeneuvonta on kaikkien jäsenten, myös opiskelijajäsenten, käytettävissä ja autamme sinua mielellämme, mikäli sinulla tulee kysymyksiä lomauttamiseen tai muutoin työ- tai virkasuhteeseesi liittyen. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse neuvonta.yksityinen@lakimiesliitto.fi ja neuvonta.julkinen@lakimiesliitto.fi. Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse.

Yksityinen sektori: Moa Fanta, lakimies, puh. 09 8561 0338, Minna Rahja, lakimies, puh. 09 8561 0339 ja Petteri Kivelä, lakimies, puh. 09 8561 0345

Julkinen sektori: Petteri Kivelä, lakimies, puh. 09 8561 0345